مرکز دانلود

توضیح محصول

دانلود کام‍پوزیت میکروهیبرید
دانلود کامپوزیت فلو
دانلود  کامپوزیت نانو
دانلود  کامپوزیت بالک فیل
دانلود زیرکونیا HD متوکسیت
دانلود  زیرکونیا HTL متوکسیت
دانلود  زیرکونیا One4All متوکسیت
دانلود زیرکونیا Smile متوکسیت
دانلود آلیاژهای غیرگرانبها - شفنر
دانلود دیسک آلیاژ غیر گرانبها - شفنر
دانلود کاتالوگ کدکم اینتردنت
دانلود کاتالوگ محصولات لابراتواری اینتردنت

دستور العمل ها

دانلود دستورالعمل استفاده کامپوزیت میکروهیبرید
دانلود دستورالعمل استفاده کامپوزیت نانو
دانلود دستورالعمل استفاده کامپوزیت فلو
دانلود دستورالعمل استفاده بلنک زیرکونیا متوکسیت
دانلود دستورالعمل استفاده آلیاژ Starbond Ni
   
   

سایر

دانلود دانلود فایل 1
دانلود دانلود فایل 2
دانلود دانلود فایل 3
دانلود دانلود فایل 4
دانلود دانلود فایل 5
دانلود دانلود فایل 6
دانلود دانلود فایل 7