آلیاژ غیر قیمتی - دیسک CAD/CAM

Non precious alloys – CAD/CAM discs