آلیاژ غیر قیمتی - سیم لحیم

Non precious alloys – Soldering wire