آلیاژ غیر قیمتی – سیم جوش

Non precious alloys – welding wire