سیستم باز (دیسک های استاندارد ۹۸)

Open systems (Standard 98 mm discs)